Półkolonia
z CERTYFIKATEM MŁODEGO ŻEGLARZA!

Koniec z nudą na wakacjach!

Rozwiń nową pasję związaną z wodą u swojego dziecka.
Pozwól na zaszczepienie w nim prawdziwego żeglarskiego bakcyla, który poprzez zabawę ma szansę stać się jego hobby na całe życie.
Poprzez zabawę nauczymy twoje dziecko: umiejętności żeglarskich, współpracy w załodze, podstaw ratownictwa oraz zasad bezpiecznego przebywania nad wodą.
Cała nasz praca opiera się na sprawdzonym programie, po realizacji którego każde dziecko otrzyma Certyfikat MŁODEGO ŻEGLARZA – dokument Stowarzyszenia Trenerów i Instruktorów Żeglarstwa „Hals”.

Dla kogo organizujemy półkolonie

Nauka żeglowania na jachtach Omega i Optimist, praca i zabawa w grupach dla dzieci w wieku 6-13 lat.
Nie wymagamy umiejętności pływania u dziecka, wszystkie dzieci, przez cały czas przebywania nad wodą, ubrane są w kamizelki ratunkowe i znajdują się pod czujnym okiem naszych instruktorów.
Grupy liczą max. 12 dzieci.

Odkrywamy nowe lądy!!!

Miejsce: Przystań Bryza Klubu Żeglarskiego „Orkan” Mielec nad zalewem w Otałęży (powiat mielecki, gmina Czermin)

Transport: autobus

Trasa główna: Tarnobrzeg MOSiR – Otałęż – Tarnobrzeg MOSiR

Półkolonie są zgłoszone do Kuratorium Oświaty oraz do Sanepidu.
Organizator Turystyki GRUPA Woda nr 25108
Gwarancja Ubezpieczeniowa Signal Iduna

Od góry

Co każdy uczestnik powinien zabrać ze sobą na zajęcia?

 • strój kąpielowy, strój sportowy, strój do zajęć w terenie (dresy, bluzy);
 • kurtka przeciwdeszczowa (najlepiej sztormiak);
 • pełne obuwie z miękką podeszwą (2 pary, w tym buty sportowe typu trampki/tenisówki na jacht);
 • nakrycie głowy – czapka z daszkiem, okulary przeciwsłoneczne, krem wysokim z filtrem.

Od góry

Ramowy rozkład dnia:

| 8.00-9.00 Zbiórka i przejazd.        | 9.00-12.00 Zajęcia programowe          | 12.30-13.15 Obiad
13.30-15.30 Zajęcia programowe         | 15.30-16.30 Powrót w miejsce zbiórki

Cena półkolonii: 890 zł/os.

Cena zawiera:
wyżywienie (obiad dwudaniowy z podwieczorkiem) materiały i sprzęt szkoleniowy opiekę instruktorską ubezpieczenie uczestników transport

Zniżki:

5% dla osób korzystających już wcześniej z naszej oferty
5% dla drugiego dziecka

Maksymalna zniżka 10%

Terminy:

Turnus I – 13-17.07.2020 r.      • Turnus II – 20-24.07.2020 r.      • Turnus III – 27-31.07.2020 r.

Turnus IV – 10-14.08.2020 r.        • Turnus V – 17-21.08.2020 r.

Pobierz formularz oświadczenia, wypełnij, podpisz i dostarcz do organizatora. W dokumencie znajduje się również regulamin półkolonii.

button icon Pobierz formularz-oświadczenie

Pobierz kartę kwalifikacyjną, wypełnij i wyślij do organizatora mailem (biuro@grupawoda.pl) lub dostarcz w pierwszym dniu półkolonii.

button icon Pobierz kartę kwalifikacyjną

 1. Przed zgłoszeniem udziału dziecka w półkolonii rodzic powinien zapoznać się z niniejszymi warunkami uczestnictwa – regulaminem.
 2. Wysłany formularz przez rodzica lub opiekuna jest umową pomiędzy GRUPA Woda Tadeusz Gospodarczyk, zwanym dalej organizatorem, a rodzicem/opiekunem prawnym uczestnika półkolonii.
 3. Uczestnik zostaje umieszczony na liście półkolonii po wpłaceniu zaliczki w kwocie 200 zł, oraz przesłaniu „Karty Zgłoszenia”. Pozostałą część kwoty powinien wpłacić do 7 dni przed rozpoczęciem wybranego turnusu. Niedokonanie wpłaty w ustalonym terminie, jest równoznaczne ze skreśleniem uczestnika z listy na warunkach rezygnacji z winy uczestnika.
 4. Warunki rezerwacji:
  ⦿ zgłoszenie internetowe (przez formularz zgłoszeniowy, zamieszczony na stronie grupawoda.pl),
  ⦿ wpłata zaliczki w kwocie 200 zł przelewem na konto firmy 54 1050 1445 1000 0097 1614 4820, Grupa Woda Tadeusz Gospodarczyk, ul. Sztygarów 6, 39-400 Tarnobrzeg – z adnotacją w tytule płatności „Półkolonia żeglarska, nazwisko i imię uczestnika, data turnusu”,
  ⦿ przesłanie oświadczenia rodzica lub opiekuna prawnego oraz karty kwalifikacji na maila (biuro@grupawoda.pl) lub dostarczenie go w pierwszym dniu półkolonii.
 5. Przy rezygnacji z półkolonii potrącana jest zaliczka w kwocie 200 zł. Rezygnacja z udziału w półkolonii musi nastąpić w formie oświadczenia (może być wysłane e-mailem). W przypadku rezygnacji z udziału w półkolonii uczestnik może przenieść uprawnienia na inną osobę spełniającą warunki udziału.
 6. Nieobecność uczestnika na zajęciach z powodu choroby lub innych przyczyn leżących po jego stronie nie może stanowić podstawy do obniżenia odpłatności za półkolonię lub żądania zwrotu wpłaty za nie wykorzystane zajęcia.
 7. Rodzic lub opiekun dziecka zapisanego na półkolonię powinien poinformować organizatora o tzw. wymaganiach specjalnych (przeciwwskazaniach zdrowotnych, podawaniu leków, itp.) na karcie zgłoszenia. W przypadku występowania u uczestnika chorób przewlekłych konieczne jest dostarczenie opinii lekarskiej o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w wypoczynku.
 8. Należy zaopatrzyć uczestnika wypoczynku w indywidualne osłony nosa i ust do użycia podczas pobytu na wypoczynku.
 9. Uczestnik półkolonii lub jego pełnoprawny opiekun ponosi odpowiedzialność materialną wobec organizatora za szkody wyrządzone z winy uczestnika i zobowiązuje się do pokrycia kosztów ich usunięcia.
 10. Uczestnik półkolonii ponosi odpowiedzialność za przedmioty wartościowe (telefony, aparaty fotograficzne, itp.) oraz pieniądze, które ma ze sobą. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zaginione.
 11. Podczas trwania półkolonii uczestnikom zabrania się:
  ⦿ posiadania i spożywania alkoholu, posiadania i palenia tytoniu lub papierosów (również elektronicznych) oraz posiadania i zażywania narkotyków i środków odurzających,
  ⦿ korzystania podczas pobytu z gadżetów elektronicznych takich jak laptopy, tablety, konsole i inne gry elektroniczne,
  ⦿ filmowania i fotografowanie pozostałych uczestników i kadry w trakcie trwania półkolonii,
  ⦿ stosowania przemocy fizycznej i psychicznej,
  ⦿ opuszczania terenu półkolonii bez wiedzy i zgody instruktora – wychowawcy,
  ⦿ posiadania włączonego telefonu komórkowego poza wyznaczonym do komunikacji miejscem i czasem,
  ⦿ przebywania na wodzie i korzystania ze sprzętu bez wiedzy Instruktora.
 12. Ograniczenia w korzystaniu z telefonów komórkowych w czasie trwania półkolonii:
  ⦿ Uczestników obowiązują ograniczenia w korzystaniu z telefonów komórkowych oraz elektroniki. Dzieci będą mogły korzystać ze swoich telefonów w porze obiadu oraz w czasie podróży. Poza tym czasem telefony będą zdeponowane u wychowawcy.
 13. W przypadku powtarzających się problemów wychowawczych, organizator zastrzega sobie możliwość dyscyplinarnego usunięcia uczestnika półkolonii, bez zwrotu kosztów.
 14. Rodzice oraz opiekunowie prawni mają obowiązek poinformowania dzieci uczestniczących w półkolonii o przestrzeganiu wytycznych instruktora/wychowawcy, a także zakazu samowolnego oddalania się od grupy, bez zgłoszenia instruktorowi/wychowawcy.
 15. Godziny odjazdu oraz powrotu autokaru z przystanków, są godzinami orientacyjnymi.
 16. Po zakończeniu zajęć dzieci są przekazywane bezpośrednio rodzicom lub opiekunom na przystanku, na którym wsiadały do autokaru. Po pisemnym oświadczeniu rodziców lub opiekunów organizator może przekazać dziecko w sposób, który został podany w oświadczeniu (np. dziecko nie będzie odbierane przez rodzica lub opiekuna tylko przez osobę upoważnioną, itp.)
 17. Dla bezpieczeństwa uczestników półkolonii organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu zajęć w danym dniu, wskutek przyczyn od niego niezależnych (np. zła pogoda, silny wiatr, bardzo zła widoczność, itp.)
 18. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania półkolonii z powodu nieuzbierania się minimalnej liczby osób chętnych lub innych powodów uniemożliwiających organizację półkolonii, o czym poinformuje wszystkie osoby zapisane.
 19. O wszystkich sprawach nie ujętych w powyższym regulaminie decyduje Kierownik Półkolonii.

Uprzejmie informujemy, że kierując się dobrem powierzonych nam pod opiekę dzieci i stosując się do wytycznych związanych z zagrożeniem COVID-19,w sezonie 2020 nie ma możliwości odwiedzin/wejścia na teren Półkolonii lub odbioru tymczasowego dziecka. Uprzejmie prosimy o dostosowanie się do zakazu. Ewentualny odbiór dziecka możliwy jest wyłącznie po wcześniejszym ustaleniu z Kierownikiem półkolonii i odbywa się przed bramą wjazdową. Uczestnik, który opuścił teren półkolonii z Rodzicami/Opiekunami nie ma możliwości powrotu w tym samym dniu.

 

REGULAMIN UTRZYMANIA HIGIENY I DYSTANSU PRZEZ UCZESTNIKÓW NA PÓŁKOLONIACH
W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM COVID-19

Regulamin obowiązuje w sezonie 2020

I.  Podczas pobytu na półkolonii żeglarskiej Grupy Woda uczestników obowiązuje:

 1. Dezynfekcja rąk za każdym razem przed wejściem do pomieszczeń wspólnych
 2. Częste i dokładne mycie rąk z użyciem mydła zgodnie z zamieszczonymi instrukcjami zwłaszcza przed i po korzystaniu z toalet.
 3. Dezynfekowanie rąk przed użyciem wydawanych telefonów, dezynfekowanie telefonu przed oddaniem do depozytu.
 4. Poruszanie się w grupach wychowawczych/zajęciowych i niemieszanie się z uczestnikami innych grup na zajęciach oraz podczas posiłków.
 5. Zachowywanie bezpiecznego dystansu 2m, od uczestników innych grup.
 6. Zgłaszanie informacji do wychowawcy o złym samopoczuciu własnym lub innych uczestników obozów.
 7. Korzystanie ze sklepików/barów w godzinach wyznaczonych dla swojej grupy lub po wcześniejszym uzgodnieniu z wychowawcą.
 8. Stosowanie zachowań prohigienicznych:-unikania dotykania dłońmi okolic oczu, nosa i ust-zakrywania podczas kaszlu i kichania ust i nosa zgiętym łokciem lub chusteczką –jak najszybciej wyrzucenia chusteczki do zamkniętego kosza i umycie rąk.
 9. Dostosowanie się do wszystkich innych wytycznych związanych z zapobieganiem COVID_19.

II. Podczas posiłków na półkolonii uczestników obowiązuje:

 1. Zapoznanie się z jadłospisem na dany dzień. Wcześniej podjęta decyzja przyspieszy wydawanie posiłków.
 2. Obowiązkowa dezynfekcja rąk dostępnym płynem przy wejściu do jadalni.
 3. Na czas posiłku zajęcie miejsca przy stole ze swoją grupą wychowawczą zachowując 2 metrowy dystans od innych grup.
 4. Używanie tylko swoich sztućców, nieczęstowanie innych uczestników swoim posiłkiem, picie tylko ze swojego kubka.
 5. Odniesienie wykorzystanych naczyń do okienka/kosza, ewentualna dokładka wydawana jest na nowym talerzu, w wypadku dokładki sztućce należy zachować.
 6. Obowiązkowa dezynfekcja rąk płynem dezynfekcyjnym przy wyjściu z jadalni.
Od góry

Karta zgłoszenia

Termin półkolonii

Powtórz ciąg znaków

Jeśli masz pytania dotyczące PÓŁKOLONII ŻEGLARSKIEJ, napisz do nas

Powtórz ciąg znaków