Półkolonia
z CERTYFIKATEM MŁODEGO ŻEGLARZA!

Koniec z nudą na wakacjach!

Rozwiń nową pasję związaną z wodą u swojego dziecka.
Pozwól na zaszczepienie w nim prawdziwego żeglarskiego bakcyla, który poprzez zabawę ma szansę stać się jego hobby na całe życie.
Poprzez zabawę nauczymy twoje dziecko: umiejętności żeglarskich, współpracy w załodze, podstaw ratownictwa oraz zasad bezpiecznego przebywania nad wodą.
Cała nasz praca opiera się na sprawdzonym programie, po realizacji którego każde dziecko otrzyma Certyfikat MŁODEGO ŻEGLARZA – dokument Stowarzyszenia Trenerów i Instruktorów Żeglarstwa „Hals”.

Dla kogo organizujemy półkolonie

Nauka żeglowania, praca i zabawa w grupie na bezpiecznych i dużych jachtach dla dzieci w wieku 6-13 lat.
Nie wymagamy umiejętności pływania u dziecka, wszystkie dzieci, przez cały czas przebywania nad wodą, ubrane są w kamizelki ratunkowe i znajdują się pod czujnym okiem naszych instruktorów.

Miejsce: Jezioro Tarnobrzeskie

Transport: autobus

Trasa główna: Tarnobrzeg – Jezioro – Tarnobrzeg

Przystanki: 
Dzików SP 9, odjazd godz. 8.30 – powrót godz. 16.30
Serbinów SP 10, odjazd godz. 8.40 – powrót godz. 16.20
MOSiR (parking), odjazd godz. 8.50 – powrót godz. 16.10
Jezioro, przyjazd godz. 9.00 – odjazd godz. 16.00

Półkolonie są zgłoszone do Kuratorium Oświaty oraz do Sanepidu.
Organizator Turystyki GRUPA Woda nr 25108
Gwarancja Ubezpieczeniowa Signal Iduna

Od góry

Ramowy rozkład dnia:

| 9.00-12.00 Zajęcia programowe            | 12.30-13.15 Obiad            | 13.30-15.30 Zajęcia programowe

Cena półkolonii: 820 zł/os.

Cena zawiera:
wyżywienie (obiad dwudaniowy z podwieczorkiem) materiały i sprzęt szkoleniowy opiekę instruktorską ubezpieczenie uczestników transport

Zniżki:

5% dla osób korzystających już wcześniej z naszej oferty
5% przy wczesnej rezerwacji – do 30 kwietnia 2020 r.

Maksymalna zniżka 10%

Terminy:

Turnus I – 20-24.07.2020 r.      • Turnus II – 27-31.07.2020 r.

Turnus III – 03-07.08.2020 r.         • Turnus IV – 10-14.08.2020 r.

Pobierz formularz oświadczenia, wypełnij, podpisz i dostarcz do organizatora. W dokumencie znajduje się również regulamin półkolonii.

button icon Pobierz formularz-oświadczenie

 1. Przed zgłoszeniem udziału dziecka w półkolonii rodzic powinien zapoznać się z niniejszymi warunkami uczestnictwa – regulaminem.
 2. Wysłany przez rodzica lub opiekuna formularz jest umową pomiędzy GRUPA Woda Tadeusz Gospodarczyk, zwanym dalej organizatorem, a uczestnikiem półkolonii.
 3. Uczestnik zostaje umieszczony na liście półkolonii po wpłaceniu zaliczki w kwocie 200 zł, oraz przesłaniu „Karty zgłoszenia”. Pozostałą część kwoty powinien wpłacić do 7 dni przed rozpoczęciem wybranego turnusu. Niedokonanie wpłaty w ustalonym terminie, jest równoznaczne ze skreśleniem uczestnika z listy na warunkach rezygnacji z winy uczestnika.
 4. Warunki rezerwacji:
  • zgłoszenie internetowe (przez formularz zgłoszeniowy, zamieszczony na stronie www.grupawoda.pl),
  • wpłata zaliczki w kwocie 200 zł przelewem na konto firmy 54 1050 1445 1000 0097 1614 4820, Grupa Woda Tadeusz Gospodarczyk, ul. Sztygarów 6, 39-400 Tarnobrzeg – z adnotacją w tytule płatności „Półkolonia żeglarska, nazwisko i imię uczestnika, data turnusu”,
  • przesłanie oświadczenia rodzica lub opiekuna prawnego oraz karty kwalifikacji na maila (biuro@grupawoda.pl) lub dostarczenie go w pierwszym dniu półkolonii.
 5. Przy rezygnacji z półkolonii potrącana jest zaliczka w kwocie 200 zł. Rezygnacja z udziału w półkolonii musi nastąpić w formie oświadczenia (może być wysłane e-mailem). W przypadku rezygnacji z udziału w półkolonii uczestnik może przenieść uprawnienia na inną osobę spełniającą warunki udziału.
 6. Nieobecność uczestnika na zajęciach z powodu choroby lub innych przyczyn leżących po jego stronie nie może stanowić podstawy do obniżenia odpłatności za półkolonię lub żądania zwrotu wpłaty za nie wykorzystane zajęcia.
 7. Rodzic lub opiekun dziecka zapisanego na półkolonię powinien poinformować organizatora o tzw. wymaganiach specjalnych (przeciwwskazaniach zdrowotnych, podawaniu leków, itp.) na karcie zgłoszenia.
 8. Uczestnik półkolonii lub jego pełnoprawny opiekun ponosi odpowiedzialność materialną wobec organizatora za szkody wyrządzone z winy uczestnika i zobowiązuje się do pokrycia kosztów ich usunięcia.
 9. Uczestnik półkolonii ponosi odpowiedzialność za przedmioty wartościowe (telefony, aparaty fotograficzne, itp.) oraz pieniądze, które ma ze sobą. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zaginione.
 10. W przypadku powtarzających się problemów wychowawczych, organizator zastrzega sobie możliwość dyscyplinarnego usunięcia uczestnika półkolonii, bez zwrotu kosztów.
 11. Rodzice oraz opiekunowie prawni mają obowiązek poinformowania dzieci uczestniczących w półkolonii o przestrzeganiu wytycznych instruktora oraz opieki, a także zakazu samowolnego oddalania się od grupy, bez zgłoszenia instruktorowi/opiece.
 12. Godziny odjazdu oraz powrotu autokaru z przystanków, są godzinami orientacyjnymi.
 13. Po zakończeniu zajęć dzieci są przekazywane bezpośrednio rodzicom lub opiekunom na przystanku, na którym wsiadały do autokaru. Po pisemnym oświadczeniu rodziców lub opiekunów organizator może przekazać dziecko w sposób, który został podany w oświadczeniu (np. dziecko nie będzie odbierane przez rodzica lub opiekuna tylko przez osobę upoważnioną, itp.)
 14. Dla bezpieczeństwa uczestników półkolonii organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu zajęć w danym dniu, wskutek przyczyn od niego niezależnych (np. zła pogoda, nieprzygotowany stok, silny wiatr, bardzo zła widoczność, itp.)
 15. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania półkolonii z powodu nieuzbierania się minimalnej liczby osób chętnych lub innych powodów uniemożliwiających organizację półkolonii, o czym poinformuje wszystkie osoby zapisane.
 16. O wszystkich sprawach nie ujętych w powyższym regulaminie decyduje Kierownik Półkolonii.

Karta zgłoszenia

Termin półkolonii

Miejsce wsiadania i wysiadania

Powtórz ciąg znaków

Jeśli masz pytania dotyczące PÓŁKOLONII ŻEGLARSKIEJ, napisz do nas

Powtórz ciąg znaków