Pobierz formularz oświadczenia, wypełnij, podpisz i dostarcz do organizatora

button icon Pobierz formularz-oświadczenie

 

button icon Pobierz Regulamin rejsu

button icon Pobierz Regulamin rejsu

 1. Przed zgłoszeniem udziału dziecka w rejsie rodzic powinien zapoznać się z niniejszymi warunkami uczestnictwa – „Regulaminem” oraz ogólnymi warunkami uczestnictwa (OWU) w imprezach organizowanych przez Grupę Woda.
 2. Rejs organizowany jest przez GRUPĘ Woda Tadeusz Gospodarczyk, ul. Wyspiańskiego 3/47, 39-400 Tarnobrzeg, NIP 8671872317, zwaną dalej „Organizatorem” we współpracy z 5 Szczepem Harcerskim „BRZASK” Zaklików, zwanym dalej „Współorganizatorem”.
 3. Organizator i jego kadra są odpowiedzialni za opiekę nad Uczestnikami w trakcie zajęć na jachtach, na wodzie oraz w trakcie podróży do/z miejsca zaokrętowania. Opiekę nad Uczestnikami podczas zajęć na lądzie przejmuje Współorganizator i jego kadra.
 4. Formularz zgłoszeniowy (KARTA ZGŁOSZENIA) wysłany przez rodzica lub opiekuna ze strony https://grupawoda.pl/dokumenty-rejs-wedrowny-mazury/ jest umową pomiędzy GRUPA Woda Tadeusz Gospodarczyk a rodzicem/opiekunem prawnym uczestnika wypoczynku.
 5. Koszt rejsu wynosi 1200 zł od Uczestnika (bez kosztów transportu), z czego 850 zł pokrywa Uczestnik. Resztę kosztów pokrywa Współorganizator ze środków pochodzących z innych źródeł.
 6. a) Uczestnik zostaje umieszczony na liście uczestników rejsu po przesłaniu „Karty zgłoszenia” (na stronie https://grupawoda.pl/dokumenty-rejs-wedrowny-mazury/) i wpłacie w kwocie 850 zł na konto Organizatora. Należność należy wpłacić do 14 dni przed rozpoczęciem rejsu. Niedokonanie wpłaty w ustalonym terminie, jest równoznaczne ze skreśleniem uczestnika z listy uczestników rejsu.
  b) Wpłat można dokonywać na stronie https://grupawoda.pl/dokumenty-rejs-wedrowny-mazury/ klikając przycisk ZAPŁAĆ lub bezpośrednio na konto organizatora: NR KONTA: 54 1050 1445 1000 0097 1614 4820, z adnotacją „rejs szlakiem WJM, kwiecień, imię i nazwisko uczestnika”.
 7. Przy rezygnacji z rejsu potrącana jest kwota 200 zł. Rezygnacja z udziału w rejsie musi nastąpić w formie oświadczenia (może być wysłane e-mailem). W przypadku rezygnacji z udziału w wypoczynku uczestnik może przenieść uprawnienia na inną osobę spełniającą warunki udziału.
 8. Rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do wypełnienia i przesłania oświadczenia rodzica/opiekuna O UDZIALE DZIECKA W REJSIE WĘDROWNYM PO WIELKICH JEZIORACH MAZURSKICH na maila (biuro@grupawoda.pl) oraz dostarczenie go w oryginale najpóźniej w dniu wyjazdu.
 9. Rodzic lub opiekun dziecka zapisanego na rejs powinien poinformować Organizatora o tzw. wymaganiach specjalnych (przeciwwskazaniach zdrowotnych, podawaniu leków, itp.) na karcie zgłoszenia. W przypadku występowania u uczestnika chorób przewlekłych, konieczne jest dostarczenie opinii lekarskiej o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w wypoczynku.
 10. Uczestnik rejsu lub jego pełnoprawny opiekun ponosi odpowiedzialność materialną wobec organizatora za szkody wyrządzone z winy uczestnika i zobowiązuje się do pokrycia kosztów ich usunięcia.
 11. Uczestnik rejsu ponosi odpowiedzialność za przedmioty wartościowe (telefony, aparaty fotograficzne, itp.) oraz pieniądze, które ma ze sobą. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zaginione.
 12. Uczestnik zobowiązany jest w czynny sposób uczestniczyć we wszelkich obowiązkach związanych z pobytem i żeglowaniem na jachcie (pełnieniu wacht, udziału w manewrach i prowadzeniu jachtu, przygotowywaniu posiłków, utrzymaniu porządku na jachcie w trakcie i po rejsie, udziału w bieżących pracach związanych z utrzymaniem i konserwacją jachtu itp.) w zakresie ustalonym przez instruktora/wychowawcę.
 13. Podczas trwania rejsu uczestnikom zabrania się:
  ⦿ posiadania i spożywania alkoholu, posiadania i palenia tytoniu lub papierosów (również elektronicznych) oraz posiadania i zażywania narkotyków i środków odurzających,
  ⦿ korzystania podczas pobytu z gadżetów elektronicznych takich jak laptopy, tablety, konsole i inne gry elektroniczne,
  ⦿ filmowania i fotografowania pozostałych Uczestników i Kadry bez ich zgody w trakcie trwania rejsu,
  ⦿ stosowania przemocy fizycznej i psychicznej,
  ⦿ opuszczania jachtu bez wiedzy i zgody instruktora/wychowawcy,
  ⦿ posiadania włączonego telefonu komórkowego poza wyznaczonym do komunikacji miejscem i czasem oraz korzystania ze sprzętu bez wiedzy instruktora.
 14. W przypadku powtarzających się problemów wychowawczych, organizator zastrzega sobie możliwość dyscyplinarnego usunięcia Uczestnika rejsu, bez zwrotu kosztów, a rodzice/opiekunowie niepełnoletniego Uczestnika mają obowiązek odebrania go w możliwie najkrótszym czasie.
 15. Rodzice/opiekunowie prawni mają obowiązek poinformowania dzieci uczestniczących w rejsie o przestrzeganiu wytycznych instruktora/wychowawcy, a także o zakazie samowolnego oddalania się od grupy, bez zgłoszenia instruktorowi/wychowawcy.
 16. Dla bezpieczeństwa Uczestników rejsu Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu zajęć w danym dniu, wskutek przyczyn od niego niezależnych (np. zła pogoda, silny wiatr, bardzo zła widoczność, itp.)
 17. O wszystkich sprawach nie ujętych w powyższym regulaminie decyduje Kierownik wypoczynku.

 

Ramowy program rejsu
23.04.2023 r. – wyjazd z Zaklikowa o godz. 7.30
24-27.04.2023 r. – żeglowanie po szlaku Wielkich Jezior Mazurskich
28.04.2023 r. – wyjazd w drogę powrotną o godz. 10.00

Od góry

Szanowni Państwo, zwracamy się z prośbą o dokładne zapoznanie się z Ogólnymi Warunkami Uczestnictwa (dalej OWU) w imprezach turystycznych w organizowanych przez GRUPA Woda Tadeusz Gospodarczyk. Zawarcie Umowy o zorganizowanie imprezy turystycznej jest traktowane przez nas jako Państwa pełna akceptacja zaprezentowanych Ogólnych Warunków Uczestnictwa.

button icon OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA w imprezach turystycznych GRUPY Woda

Płatności można dokonać klikając przycisk ZAPŁAĆ.

Wpłat można dokonywać również na konto GRUPY Woda NR KONTA: 54 1050 1445 1000 0097 1614 4820
z adnotacją w tytule płatności „Rejs wędrowny po Mazurach, nazwisko i imię uczestnika”

 

Wypełnij kartę zgłoszenia 

KARTA ZGŁOSZENIA

Rozmiar koszulki rozłożonej na płasko – szerokość/długość

Powtórz ciąg znaków