W związku z sytuacją epidemiologiczną zmuszeni jesteśmy odwołać wszystkie formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży w trakcie ferii zimowych 2021 r.
Zapraszamy w przyszłym roku

PÓŁKOLONIE SPORTOWE są świetnym rozwiązaniem dla dzieci chcących aktywnie spędzić czas oraz rozwinąć swoje sportowe umiejętności. Jeżeli Państwa dziecko lubi sport i aktywny wypoczynek, to organizowane przez nas zajęcia będą świetną okazją do odreagowania od codziennych obowiązków oraz pobrania niezbędnej dawki ruchu.
Różnorodne zajęcia – na hali, na powietrzu czy zajęcia basenowe – połączone z nauką zasad gier zespołowych i doskonaleniem sportowych technik, zadowolą każdego z uczestników zajęć, dając gwarancje przeżycia fajnej sportowej przygody w czasie ferii zimowych w mieście.

Ramowy program półkolonii sportowej (punkt zbiórki: LO, ul. Jachowicza 13, Tarnobrzeg)

 • 8.30 – zbiórka uczestników
 • 9.00-12.00 – zajęcia programowe
 • 12.30-13.15 – obiad
 • 13.30-16.00 – zajęcia programowe
 • 16.30 – zakończenie zajęć, odbiór uczestników

Terminy półkolonii

Turnus I: 04-08.01.2021 r.
Turnus II: 11-15.01.2021 r.

Cena

720 zł/os.

Oferta zawiera

 • 5 dni ogólnorozwojowego szkolenia sportowego
 • obiad dwudaniowy (+ napoje, woda)
 • opiekę instruktorów-wychowawców
 • ubezpieczenie NNW

Informacje i zapisy

Zgłoszenia należy dokonać poprzez formularz kontaktowy na stronie grupawoda.pl

Informacje i szczegóły organizacyjne pod numerem tel. 503 955 614

Zniżki: 5% dla osób korzystających już wcześniej z naszej oferty, 5% dla drugiego dziecka (maksymalna zniżka 10%)

Półkolonie zgłoszone do Podkarpackiego Kuratorium Oświaty, Sanepidu, Straży Pożarnej

Pobierz formularz oświadczenia, wypełnij, podpisz i dostarcz do organizatora. W dokumencie znajduje się również regulamin obozu.

button icon Pobierz formularz-oświadczenie

Pobierz kartę kwalifikacyjną, wypełnij, podpisz i dostarcz do organizatora

button icon Pobierz kartę kwalifikacyjną

 1. Przed zgłoszeniem udziału dziecka w półkolonii rodzic powinien zapoznać się z niniejszymi warunkami uczestnictwa – regulaminem.
 2. Wysłany formularz przez rodzica lub opiekuna jest umową pomiędzy GRUPA Woda Tadeusz Gospodarczyk, zwanym dalej organizatorem, a rodzicem/opiekunem prawnym uczestnika półkolonii.
 3. Uczestnik zostaje umieszczony na liście półkolonii po wpłaceniu zaliczki w kwocie 200 zł, oraz przesłaniu „Karty Zgłoszenia”. Pozostałą część kwoty powinien wpłacić do 7 dni przed rozpoczęciem wybranego turnusu. Niedokonanie wpłaty w ustalonym terminie, jest równoznaczne ze skreśleniem uczestnika z listy na warunkach rezygnacji z winy uczestnika.
 4. Warunki rezerwacji:
  ⦿ zgłoszenie internetowe (przez formularz zgłoszeniowy, zamieszczony na stronie grupawoda.pl),
  ⦿ wpłata zaliczki w kwocie 200 zł przelewem na konto firmy 54 1050 1445 1000 0097 1614 4820, Grupa Woda Tadeusz Gospodarczyk, ul. Sztygarów 6, 39-400 Tarnobrzeg – z adnotacją w tytule płatności „Półkolonia sportowa, nazwisko i imię uczestnika, data turnusu”,
  ⦿ przesłanie oświadczenia rodzica lub opiekuna prawnego oraz karty kwalifikacji na maila (biuro@grupawoda.pl) lub dostarczenie go w pierwszym dniu półkolonii.
 5. Przy rezygnacji z obozu potrącana jest zaliczka w kwocie 200 zł. Rezygnacja z udziału w półkolonii musi nastąpić w formie oświadczenia (może być wysłane e-mailem). W przypadku rezygnacji z udziału w wypoczynku uczestnik może przenieść uprawnienia na inną osobę spełniającą warunki udziału.
 6. Nieobecność uczestnika na zajęciach z powodu choroby lub innych przyczyn leżących po jego stronie nie może stanowić podstawy do obniżenia odpłatności za półkolonię lub żądania zwrotu wpłaty za nie wykorzystane zajęcia.
 7. Rodzic lub opiekun dziecka zapisanego na półkolonię powinien poinformować organizatora o tzw. wymaganiach specjalnych (przeciwwskazaniach zdrowotnych, podawaniu leków, itp.) na karcie zgłoszenia.
 8. Uczestnik półkolonii lub jego pełnoprawny opiekun ponosi odpowiedzialność materialną wobec organizatora za szkody wyrządzone z winy uczestnika i zobowiązuje się do pokrycia kosztów ich usunięcia.
 9. Uczestnik półkolonii ponosi odpowiedzialność za przedmioty wartościowe (telefony, aparaty fotograficzne, itp.) oraz pieniądze, które ma ze sobą. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zaginione.
 10. W przypadku powtarzających się problemów wychowawczych, organizator zastrzega sobie możliwość dyscyplinarnego usunięcia uczestnika półkolonii, bez zwrotu kosztów.
 11. Rodzice oraz opiekunowie prawni mają obowiązek poinformowania dzieci uczestniczących w wypoczynku o przestrzeganiu wytycznych instruktora/wychowawcy, a także zakazu samowolnego oddalania się od grupy, bez zgłoszenia instruktorowi/wychowawcy.
 12. Po zakończeniu zajęć dzieci są przekazywane bezpośrednio rodzicom lub opiekunom. Po pisemnym oświadczeniu rodziców lub opiekunów organizator może przekazać dziecko w sposób, który został podany w oświadczeniu (np. dziecko nie będzie odbierane przez rodzica lub opiekuna tylko przez osobę upoważnioną, dziecko może wracać do domu samodzielnie itp.)
 13. Dla bezpieczeństwa uczestników półkolonii organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu zajęć w danym dniu, wskutek przyczyn od niego niezależnych.
 14. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania półkolonii z powodu nieuzbierania się minimalnej liczby osób chętnych lub innych powodów uniemożliwiających organizację wypoczynku, o czym poinformuje wszystkie osoby zapisane.
 15. O wszystkich sprawach nie ujętych w powyższym regulaminie decyduje Kierownik półkolonii.

Uprzejmie informujemy, że kierując się dobrem powierzonych nam pod opiekę dzieci i stosując się do wytycznych związanych z zagrożeniem COVID-19,w sezonie 2021 nie ma możliwości odwiedzin/wejścia na teren półkolonii lub odbioru tymczasowego dziecka. Uprzejmie prosimy o dostosowanie się do zakazu. Ewentualny odbiór dziecka możliwy jest wyłącznie po wcześniejszym ustaleniu z Kierownikiem półkolonii i odbywa się przed wejściem do budynku. Uczestnik, który opuścił teren półkolonii z Rodzicami/Opiekunami nie ma możliwości powrotu w tym samym dniu.

 

REGULAMIN UTRZYMANIA HIGIENY I DYSTANSU PRZEZ UCZESTNIKÓW NA PÓŁKOLONIACH SPORTOWYCH W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM COVID-19

Regulamin obowiązuje w sezonie 2021

I.  Podczas pobytu na półkolonii sportowej Grupy Woda uczestników obowiązuje:

 1. Dezynfekcja rąk za każdym razem przed wejściem do pomieszczeń wspólnych
 2. Częste i dokładne mycie rąk z użyciem mydła zgodnie z zamieszczonymi instrukcjami zwłaszcza przed i po korzystaniu z toalet.
 3. Dezynfekowanie rąk przed użyciem wydawanych telefonów, dezynfekowanie telefonu przed oddaniem do depozytu.
 4. Poruszanie się w grupach wychowawczych/zajęciowych i niemieszanie się z uczestnikami innych grup na zajęciach oraz podczas posiłków.
 5. Zachowywanie bezpiecznego dystansu 2 m, od uczestników innych grup.
 6. Zgłaszanie informacji do wychowawcy o złym samopoczuciu własnym lub innych uczestników obozów.
 7. Korzystanie ze sklepików/barów w godzinach wyznaczonych dla swojej grupy lub po wcześniejszym uzgodnieniu z wychowawcą.
 8. Stosowanie zachowań prohigienicznych:
  – unikania dotykania dłońmi okolic oczu, nosa i ust
  – zakrywania podczas kaszlu i kichania ust i nosa zgiętym łokciem lub chusteczką
  – jak najszybciej wyrzucenia chusteczki do zamkniętego kosza i umycie rąk.
 9. Dostosowanie się do wszystkich innych wytycznych związanych z zapobieganiem COVID-19.

II. Podczas posiłków na półkolonii uczestników obowiązuje:

 1. Zapoznanie się z jadłospisem na dany dzień. Wcześniej podjęta decyzja przyspieszy wydawanie posiłków.
 2. Obowiązkowa dezynfekcja rąk dostępnym płynem przy wejściu do jadalni.
 3. Na czas posiłku zajęcie miejsca przy stole ze swoją grupą wychowawczą zachowując 2 metrowy dystans od innych grup.
 4. Używanie tylko swoich sztućców, nieczęstowanie innych uczestników swoim posiłkiem, picie tylko ze swojego kubka.
 5. Odniesienie wykorzystanych naczyń do okienka/kosza, ewentualna dokładka wydawana jest na nowym talerzu, w wypadku dokładki sztućce należy zachować.
 6. Obowiązkowa dezynfekcja rąk płynem dezynfekcyjnym przy wyjściu z jadalni.

Karta zgłoszenia na półkolonię sportową

Termin półkolonii

Powtórz ciąg znaków