Jeżeli Państwa dziecko lubi zimę, świeże powietrze, sport i ma dużo niespożytej energii, to półkolonia narciarska będzie wspaniałą okazją, nie tylko do fajnego spędzenia czasu, ale i zdobycia podstawowych umiejętności narciarskich.
Szkolimy na Konarach, stacji narciarskiej zlokalizowanej k. Klimontowa, słynącej z profesjonalnej kadry instruktorskiej i dobrych warunków śniegowych. Stacja posiada infrastrukturę gastronomiczną, w której Wasze pociechy będą się posilać.
Najważniejsze dla nas jest bezpieczeństwo dzieci i zdobywanie w optymalnym dla nich tempie umiejętności narciarskich. Takich, które w przyszłości pozwolą im w pełni samodzielnie korzystać z uroków sportów zimowych. Chcemy zaszczepiać w dzieciach prawdziwego narciarskiego bakcyla, z którym wrócą do swoich domów zadowolone, szczęśliwe i z ogromem pozytywnych wrażeń.

Ramowy program półkolonii:

8.00-8.20 – zbiórka i wyjazd
9.00-12.00 – nauka jazdy na nartach
12.30-13.00 – obiad
13.30-15.30 – nauka jazdy na nartach
16.30-17.00 – powrót w miejsce zbiórki

Lokalizacja wyjazdu i powrotu

Tarnobrzeg – parking przy stadionie przy al. Niepodległości
Sandomierz – parking przy Spichlerzu przy al. Krakowskiej

Terminy półkolonii narciarskich w Konarach

Każdy turnus zakłada 5 dni szkolenia na nartach.

 • TURNUS I (województwo świętokrzyskie): 17-21.01.2022 r.
 • TURNUS II (województwo podkarpackie): 14-19.02.2022 r.
 • TURNUS III (województwo podkarpackie): 22-26.02.2022 r.

Oferta zawiera

 • 5 dni szkolenia na stoku (20 h tygodniowo)
 • karnety na wyciągi
 • transport
 • obiad dwudaniowy na stoku/herbatę
 • opiekę instruktorów, wychowawców
 • ubezpieczenie NNW

CENA ZA TURNUS

1040 zł/os. – z własnymi nartami (komplet)
1090 /os. – z kompletem nart wypożyczanym
na miejscu

ZNIŻKI

5% dla osób korzystających już wcześniej
z naszej oferty, 5% dla drugiego dziecka
(maksymalna zniżka 10%)

Półkolonie zgłaszamy do Kuratorium Oświaty, Sanepidu, Straży Pożarnej

Pobierz i zapoznaj się z regulaminem półkolonii narciarskich w Konarach.

button icon Pobierz regulamin półkolonii

Pobierz formularz oświadczenia, wypełnij, podpisz i dostarcz do organizatora.

button icon Pobierz formularz-oświadczenie

Pobierz kartę kwalifikacyjną, wypełnij, podpisz i dostarcz do organizatora

button icon Pobierz kartę kwalifikacyjną

REGULAMIN UDZIAŁU DZIECKA W PÓŁKOLONII NARCIARSKIEJ

§ I

 1. Przed zgłoszeniem udziału dziecka w półkolonii rodzic powinien zapoznać się z warunkami uczestnictwa – regulaminem.
 2. Formularz wypełniony i wysłany przez rodzica/opiekuna ze strony internetowej grupawoda.pl jest umową pomiędzy GRUPA Woda Tadeusz Gospodarczyk, zwanym dalej organizatorem, a rodzicem/opiekunem uczestnika półkolonii.
 3. Uczestnik zostaje umieszczony na liście półkolonii:
  ⦿ po wypełnieniu przez rodzica/opiekuna „Karty zgłoszenia” na stronie internetowej grupawoda.pl/polkolonie-narciarskie/
  ⦿ po wpłaceniu zaliczki w kwocie 240 zł poprzez płatność na stronie lub przelewem na konto GRUPA Woda Tadeusz Gospodarczyk, ul. Sztygarów 6, 39-400 Tarnobrzeg, nr konta 54 1050 1445 1000 0097 1614 4820  – z adnotacją w tytule płatności „Półkolonia narciarska – zaliczka, nazwisko i imię uczestnika, data turnusu”.
 4. Pozostała część należnej kwoty powinna zostać wpłacona do 7 dni przed rozpoczęciem wybranego turnusu. Niedokonanie w ustalonym terminie wpłaty jest równoznaczne ze skreśleniem uczestnika z listy, na warunkach rezygnacji z winy uczestnika.
 5. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do wypełnienia „Oświadczenia o udziale dziecka w półkolonii” oraz „Kart kwalifikacyjnej” dla każdego dziecka biorącego udział w wypoczynku. Dokumenty należy przesłać mailowo na adres biuro@grupawoda.pl lub dostarczyć osobiście do biura GRUPY Woda, ul. Wyspiańskiego 3/47, Tarnobrzeg, najpóźniej w pierwszym dniu półkolonii.
 6. Przy rezygnacji z półkolonii potrącana jest zaliczka w kwocie 240 zł. Rezygnacja z udziału w półkolonii musi nastąpić w formie oświadczenia (może być wysłane e-mailem). W przypadku rezygnacji z udziału w półkolonii uczestnik może przenieść uprawnienia na inną osobę spełniającą warunki udziału.
 7. Nieobecność uczestnika na zajęciach z powodu choroby lub innych przyczyn leżących po jego stronie nie może stanowić podstawy do obniżenia odpłatności za półkolonię lub żądania zwrotu wpłaty za nie wykorzystane zajęcia.
 8. Rodzic/opiekun dziecka zapisanego na półkolonię powinien poinformować organizatora o tzw. wymaganiach specjalnych (przeciwwskazaniach zdrowotnych, podawaniu leków, itp.) na karcie zgłoszenia oraz w „Karcie kwalifikacyjnej”.
 9. Uczestnik półkolonii lub jego pełnoprawny opiekun ponosi odpowiedzialność materialną wobec organizatora za szkody wyrządzone z winy uczestnika i zobowiązuje się do pokrycia kosztów ich usunięcia.
 10. Uczestnik półkolonii ponosi odpowiedzialność za przedmioty wartościowe (telefony, aparaty fotograficzne, itp.) oraz pieniądze, które ma ze sobą. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zaginione.
 11. Należy zaopatrzyć uczestnika wypoczynku w indywidualne osłony nosa i ust do użycia podczas pobytu na wypoczynku.
 12. Podczas trwania półkolonii uczestnikom zabrania się:
  ⦿ posiadania i spożywania alkoholu, posiadania i palenia tytoniu lub papierosów (również elektronicznych) oraz posiadania i zażywania narkotyków i środków odurzających,
  ⦿ korzystania podczas zajęć z gadżetów elektronicznych takich jak laptopy, tablety, konsole i inne gry elektroniczne,
  ⦿ filmowania i fotografowanie pozostałych uczestników i kadry w trakcie trwania półkolonii bez ich zgody,
  ⦿ stosowania przemocy fizycznej i psychicznej,
  ⦿ opuszczania terenu półkolonii bez wiedzy i zgody instruktora/wychowawcy,
  ⦿ posiadania włączonego telefonu komórkowego poza wyznaczonym do komunikacji miejscem i czasem,
  ⦿ przebywania na stoku i korzystania ze sprzętu bez wiedzy instruktora.
 13. Ograniczenia w korzystaniu z telefonów komórkowych w czasie trwania półkolonii:
  uczestników obowiązują ograniczenia w korzystaniu z telefonów komórkowych oraz elektroniki. Dzieci będą mogły korzystać ze swoich telefonów w porze obiadu oraz w czasie podróży. Poza tym czasem telefony będą zdeponowane u wychowawcy.
 14. W przypadku powtarzających się problemów wychowawczych, organizator zastrzega sobie możliwość dyscyplinarnego usunięcia uczestnika półkolonii, bez zwrotu kosztów.
 15. Uczestnik półkolonii, który posiada swój sprzęt narciarski, zobligowany jest go odpowiednio przygotować, by umożliwiał bezpieczne uczestnictwo w zajęciach.
 16. Uczestnik półkolonii, który nie posiada sprzętu narciarskiego, może go wypożyczyć na czas półkolonii za dodatkową opłatą w wysokości 50 zł za turnus.
 17. Rodzice oraz opiekunowie prawni mają obowiązek poinformowania dzieci uczestniczących w półkolonii o przestrzeganiu wytycznych instruktora-wychowawcy, a także zakazu samowolnego oddalania się od grupy, bez zgłoszenia instruktorowi/opiekunowi grupy.
 18. Godziny odjazdu oraz powrotu autokaru z przystanków, są godzinami orientacyjnymi.
 19. Po zakończeniu zajęć dzieci są przekazywane bezpośrednio rodzicom lub opiekunom na przystanku, na którym wsiadały do autokaru. Po pisemnym oświadczeniu rodziców/opiekunów organizator może przekazać dziecko w sposób, który został podany w oświadczeniu (np. dziecko będzie odbierane przez osobę upoważnioną, dziecko może samodzielnie dotrzeć do domu itp.)
 20. Dla bezpieczeństwa uczestników półkolonii organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu zajęć w danym dniu, wskutek przyczyn od niego niezależnych (np. zła pogoda, nieprzygotowany stok, silny wiatr, bardzo zła widoczność, itp.)
 21. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania półkolonii z powodu nieuzbierania się minimalnej liczby osób chętnych lub innych powodów uniemożliwiających organizację półkolonii, o czym poinformuje wszystkie osoby zapisane. W przypadku odwołania półkolonii przez Organizatora wszystkiw wpłacone kwoty zostaną w całości zwrócone.
 22. O wszystkich sprawach nie ujętych w powyższym regulaminie decyduje Kierownik Półkolonii.

§ II
REGULAMIN UCZESTNICTWA W PÓŁKOLONI W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM COVID-19

Uczestnicy:
1. W półkoloniach mogą brać udział jedynie dzieci zdrowe, zgodnie z pisemnym oświadczeniem Rodziców/Opiekunów, niemające objawów chorobowych.
2. Zgodnie z pisemnym oświadczeniem Rodziców/Opiekunów, w okresie ostatnich 14 dni przed rozpoczęciem półkolonii dzieci nie powinny zamieszkiwać z osobą przebywającą na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
3. Dzieci powinny zachowywać obowiązek związany z zachowaniem dystansu społecznego (co najmniej 2 m) oraz przestrzegać wzmożonych zasad higieny.

Rodzice/Opiekunowie prawni uczestników:
1. Rodzice/Opiekunowie muszą udostępnić organizatorowi kontakt zapewniający szybką komunikację.
2. Rodzice/Opiekunowie zobowiązują się do niezwłocznego – do 2 godzin – odbioru dziecka z półkolonii, w przypadku gdy u dziecka pojawią się niepokojące objawy choroby (podwyższona temperatura, kaszel, katar, duszności).
3. Tylko jeden z Rodziców/Opiekunów może odprowadzić dziecko do autokaru.
4. Rodzic odprowadzający dziecko na zbiórkę musi być zdrowy, bez żadnych objawów choroby zakaźnej. W okresie ostatnich 14 dni przed rozpoczęciem obozu nie powinien zamieszkiwać z osobą przebywającą na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
5. Jeżeli dziecko choruje na chorobę przewlekłą, mogącą narazić je na cięższy przebieg zakażenia, Rodzic/Opiekun ma obowiązek poinformować organizatora o tym fakcie na etapie zgłaszania udziału dziecka w wypoczynku w karcie kwalifikacyjnej lub drogą mailową na adres: biuro@grupawoda.pl. W przypadku występowania u uczestnika chorób przewlekłych, konieczne jest dostarczenie opinii lekarskiej o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w wypoczynku.
6. Rodzic/Opiekun dostarcza wypełniony druk Oświadczenia najpóźniej w dniu rozpoczęcia turnusu (wzór formularza-oświadczenia dostępny jest na stronie grupawoda.pl/polkolonie-narciarskie).
7. Należy zaopatrzyć uczestnika wypoczynku w indywidualne osłony nosa i ust do użycia podczas pobytu na półkolonii.

REGULAMIN HIGIENY NA POŁKOLONIACH NARCIARSKICH W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM COVID-19

Podczas pobytu na półkolonii uczestników obowiązuje:
• częste i dokładne mycie rąk zwłaszcza przed i po korzystaniu z toalety;
• poruszanie się w grupach i niemieszanie się z uczestnikami innych grup na zajęciach oraz podczas posiłków;
• zachowywanie bezpiecznego dystansu 2 metrów, jeśli to możliwe, od uczestników innych grup;
• zgłaszanie informacji do wychowawcy o złym samopoczuciu własnym lub innych uczestników wypoczynku;
• dezynfekcja rąk za każdym razem przed wejściem do pomieszczeń wspólnych – wszędzie tam, gdzie zostały umieszczone płyny dezynfekujące.

PROCEDURA WYDAWANIA POSIŁKÓW

Uczestnicy:
1. Dokładne mycie/dezynfekowanie rąk przed rozpoczęciem posiłku.
2. Używanie tylko swoich sztućców, nieczęstowanie innych uczestników swoim posiłkiem, picie tylko ze swojego kubka.
3. Odniesienie wykorzystanych naczyń do okienka.
4. Po zakończonym posiłku dokładne mycie/dezynfekcja rąk.

Od góry

Warunkiem umieszczenia dziecka na liście uczestników półkolonii jest wpłacenie zaliczki w wysokości 240 zł.
Klikając przycisk ZAPŁAĆ mają Państwo możliwość zapłaty za półkolonię wybierając opcję płatności: ZALICZKA, DOPŁATA DO ZALICZKI lub CAŁOŚĆ (+ opcje ze zniżkami).

Płatności można dokonać również przelewem na konto GRUPY Woda: 
NR KONTA: 54 1050 1445 1000 0097 1614 4820
tytułem: PÓŁKOLONIA NARCIARSKA, imię i nazwisko uczestnika, turnus

Karta zgłoszenia

Czy dziecko brało już udział w półkoloniach narciarskich organizowanych przez GRUPĘ Woda?

Termin półkolonii

Poziom narciarski

Sprzęt narciarski

Powtórz ciąg znaków