REGATY NA JEZIORZE TARNOBRZESKIM!

Integracja lokalnego środowiska żeglarskiego oraz amatorska rywalizacja na wodzie to podstawowe założenia III edycji regat FORBET CUP.
Cztery soboty, cztery ogniska i miejsce dla każdego, bez względu na to, czy posiada swój jacht, czy wystartuje na naszym, czy po prostu zechce poczuć wodniackiego ducha spędzając wspólnie czas na naszej przystani.

Zapraszamy do wspólnej zabawy absolutnie wszystkich, bez względu na wiek czy żeglarskie doświadczenie.

Zaczynamy zatem tegoroczną edycję  FORBET CUP 2024, czyli cykl amatorskich regat, które realizowane będą w dwóch klasach OPEN:  jachty kabinowe i jachty otwartopokładowe.  Zapraszamy zarówno całe załogi, jak i pojedyncze osoby, firmy czy grupy znajomych.

Terminy naszych zmagań:
1. 18 maj
2. 22 czerwiec
3. 27 lipiec
4. 24 sierpień

Dla zwycięzców poszczególnych regat i klasyfikacji generalnej − atrakcyjne nagrody rzeczowe! Szczegóły organizacyjne znajdziecie w Regulaminie. Po każdych regatach zapewniamy coś dobrego na ruszt, ognisko z gitarą oraz możliwość noclegu.

Do zobaczenia!

 

 

PATRON REGAT

 

PATRONAT MEDIALNY

BIURO REGAT

CYPEL WOPR NA JEZIORZE TARNOBRZESKIM
ul. Plażowa 61, Tarnobrzeg

Biuro czynne od godz. 10 w każdym dniu regat

Wszelkie informacje i instrukcja żeglugi będą podawane na miejscu, przed rozpoczęciem poszczególnych regat.

REGULAMIN
CYKLU AMATORSKICH REGAT
„FORBET CUP 2024”
na Jeziorze Tarnobrzeskim

I. CEL REGAT
Amatorskie Regaty „FORBET CUP” to cykl regat o charakterze sportowo-rekreacyjnym. Celem imprezy jest promocja Patrona, Jeziora Tarnobrzeskiego, integracja społeczności żeglarskiej, a także wyłonienie najlepszej załogi sezonu żeglarskiego na Jeziorze Tarnobrzeskim.

II. ORGANIZATOR
Organizatorem regat jest GRUPA Woda Tarnobrzeg. Patronem cyklu regat jest firma FORBET.

III. TERMIN I MIEJSCE REGAT
1.
Regaty rozgrywane będą w formie cyklu czterech jednodniowych zawodów. Przewiduje się następujące terminy regat w 2024 r.:
1. 18 maj
2. 22 czerwiec
3. 27 lipiec
4. 24 sierpień
Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany ww. terminów. W takim przypadku jest zobowiązany poinformować o nowym terminie z wyprzedzeniem co najmniej 7 dni przed zmienianym terminem lub nowym terminem rozgrywania regat, w zależności co nastąpi wcześniej, poprzez umieszczenie odpowiedniej informacji na stronie grupawoda.pl/REGATY NA JEZIORZE TARNOBRZESKIM
2.
Miejscem rozgrywania regat jest Jezioro Tarnobrzeskie.

IV. UCZESTNICY REGAT i JACHTY
1.
Regaty rozgrywane będą w II kategoriach
– jachty kabinowe
– jachty otwartopokładowe (klasy „omega standard”, „puck”, „jacht2020” itp.)
a. Wszystkie uczestniczące w regatach jachty mają prawo do noszenia tylko żagli podstawowych (wyłącza się możliwość stosowania żagli typu spinaker i genaker).
b. Dodatkowo, w przypadku zgłoszenia do danych zawodów cyklu minimum 4 jachtów w jednej klasie, Organizator rozważy możliwość przeprowadzenia dodatkowej klasyfikacji w tej klasie.
2.
Liczba członków załogi na jachcie biorącym udział w regatach wynosi min. 3 osoby i max. 4 osoby.
3.
Prowadzący jacht musi posiadać minimum patent żeglarza jachtowego.
4.
W przypadku przeprowadzenia klasyfikacji dodatkowej, o której mowa w pkt IV.1.b w co najmniej 3 etapach cyklu, Organizator zobowiązany jest do przeprowadzenia klasyfikacji generalnej w tej klasie na koniec cyklu regat.
5.
W trakcie całego cyklu „FORBET CUP 2023” w załogach mogą następować zmiany zawodników bez odrębnych informacji do Organizatora.
6.
Organizator przewiduje możliwość wypożyczenia jachtu na czas rozgrywania całego cyklu regat, lub na regaty w poszczególnych terminach. O dostępności i rodzaju rezerwowanego jachtu decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku naruszenia regulaminu czarteru organizator może cofnąć rezerwację bez zwrotu wpłaconej kwoty. Uczestnicy startujący na jachtach Organizatora opłatę za czarter w wysokości 40 zł/os. pokrywają wraz ze wpisowym do regat (60 zł/os. wpisowe + 40 zł/os. czarter).

V. ZGŁOSZENIA DO REGAT
1.
Zgłoszenia załóg do regat należy dokonać on-line, za pomocą strony grupawoda.pl/REGATY NA JEZIORZE TARNOBRZESKIM lub osobiście w dniu zawodów. Zgłoszenia można dokonywać osobno dla każdego etapu regat lub dla całego cyklu.
2.
Wpisowe wynosi 60 PLN od każdego członka załogi. Opłata wpisowa do regat jest wpłacana przelewem na konto Organizatora, lub gotówką w dniu zawodów. Dane do przelewów znajdują się na stronie internetowej organizatora, pod adresem grupawoda.pl/REGATY NA JEZIORZE TARNOBRZESKIM
3.
W ramach wpisowego Organizator zapewnia parking dla samochodu i przyczepy oraz posiłek w formie grilla po zakończeniu regat.

VI. BIURO REGAT
Biuro Regat na czas zawodów mieścić się będzie na bazie GRUPY Woda na Cyplu Jeziora Tarnobrzeskiego, ul. Plażowa 61.

VII. ZASADY PUNKTACJI I WYŁONIENIA ZWYCIĘZCY CYKLU REGAT
1.
W klasyfikacji końcowej uwzględniane będą załogi, które zostały sklasyfikowane przynajmniej w 3 etapach cyklu regat.
2.
Zwycięzcą klasyfikacji generalnej „FORBET CUP 2023” w danej klasie będzie załoga, która uzbiera największą ilość punktów, będących sumą punktów przyznanych za zajmowane miejsca w poszczególnych regatach cyklu „FC2023”. Do klasyfikacji końcowej pod uwagę będą brane wyniki z 3 najwyżej punktowanych dla danej załogi etapów.
3.
System przyznawania punktów:
Każdorazowo załodze zostaną przyznane punkty do klasyfikacji końcowej, odpowiednio wg zajętego miejsca w regatach dla danej klasy, i tak:
I Miejsce w etapie – ilość startujących jachtów w danej kategorii +5 pkt.
II Miejsce w etapie – ilość startujących jachtów w danej kategorii +2 pkt.
III Miejsce w etapie – ilość startujących jachtów w danej kategorii.
IV Miejsce w etapie – ilość startujących jachtów w danej kategorii –3 pkt.
V Miejsce w etapie – ilość startujących jachtów w danej kategorii –4 pkt.
VI Miejsce w etapie – ilość startujących jachtów w danej kategorii –5 pkt, i tak aż do ostatniego miejsca.
4.
Miejsca w poszczególnych etapach ustalane będą na podstawie punktowania systemem małych punktów.
5.
W przypadku nie rozegrania regat w danym terminie, wszystkie zgłoszone załogi otrzymają punkty do klasyfikacji generalnej jak za zajęcie 3 miejsca (ilość punktów równa liczbie zgłoszonych załóg).
6.
W przypadku, gdy na koniec cyklu regat dwie lub więcej załóg otrzymają taką samą ilość punktów, do wyłonienia zwycięzcy posłuży algorytm zapisany w punkcie A8 Dodatek A przepisów regatowych żeglarstwa 2021-2024.

VIII. NAGRODY
1.
Za udział w etapie regat, dla każdego uczestnika – dyplom, dla zwycięzców nagrody rzeczowe i statuetki.
2.
Za miejsca 1-3 w klasyfikacji końcowej, dla wszystkich wyodrębnionych klas – puchary, dyplomy, nagrody rzeczowe.
3.
Wszyscy uczestnicy „FC2023”, na koniec cyklu otrzymają pamiątkowe dyplomy uczestnictwa, nagrody i nagrody pocieszenia.

IX. PRAWA DO WIZERUNKU
Zgłaszając się do regat zawodnik wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie swego wizerunku przez Organizatorów i sponsorów podczas zdjęć, filmów i innych produkcji w czasie trwania regat oraz we wszystkich materiałach dotyczących regat. Załogi posiadające sponsorów mogą zamieszczać logo na własnej odzieży i łódkach. Niedozwolone jest umieszczenia materiałów reklamowych na jachcie wypożyczonym od organizatora oraz na terenie regat, chyba że za zgodą i w ramach odrębnych ustaleń z Organizatorem.

X. ZASTRZEŻENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
Wszyscy uczestnicy biorą udział w regatach na własną odpowiedzialność. Żadna z czynności wykonana lub niewykonana przez organizatorów nie zwalnia uczestników regat od odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę, spowodowaną przez zawodnika lub jego jacht, wynikającą z udziału w regatach.

XI. INFORMACJE DODATKOWE
1.
O wszystkich zmianach dotyczących organizacji i rozgrywania regat organizator poinformuje poprzez zamieszczenie odpowiedniego komunikatu na stronie grupawoda.pl/REGATY NA JEZIORZE TARNOBRZESKIM
2.
Na terenie pola namiotowego GRUPY Woda na Cyplu istnieje możliwość noclegu, zgodnie z cennikiem dostępnym na stronie organizatora.
3.
Osoba kontaktowa w sprawach organizacyjnych, nie ujętych w regulaminie – Tadeusz Gospodarczyk, tel. 504 12 12 18

XII. INTERPRETACJA REGULAMINU
Wszystkie sprawy sporne wynikające z interpretacji niniejszego regulaminu rozstrzyga Organizator.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

JACHT

TERMIN REGAT

Powtórz ciąg znaków