REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

grupawoda.pl

§1 Definicje

Pojęcia, którymi posługuje się niniejszy regulamin oznaczają:

 

Regulamin Sklepu – niniejszy zbiór regulacji organizujących zasady korzystania z Usług Sklepu przez Klientów i świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U.2020.344, ze zm.).

Konsument – jest nią osoba fizyczna w rozumieniu art. 22 (1) Kodeksu cywilnego: „Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.”

Przedsiębiorca na prawach konsumenta – jest nią osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,

Przedsiębiorca – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,

Klient – osoba fizyczna (w tym Konsument), która ukończyła co najmniej 13 lat (pod warunkiem, że uzyskała zgodę przedstawiciela ustawowego), osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która korzysta z Usług świadczonych przez Sklep.

Sklep – serwis internetowy, należący do Sprzedawcy, dostępny pod domeną: grupawoda.pl, za pośrednictwem którego Klient może zakupić od Sprzedawcy Towary.

Towar – usługa lub rzecz ruchoma opisana na stronie grupawoda.pl, będąca przedmiotem obrotu pomiędzy Sklepem i Klientem, którego warunki sprzedaży określają oferta umieszczona na stronie oraz formularze Zapłać on-line, Koszyk, Zamówienie.

Zapłać on-line – usługa dostępna na stronie internetowej Sklepu, za pomocą której Klient może dokonać zakupu, w szczególności poprzez dodanie Towarów do Koszyka, wybranie opcji płatności, terminu usługi.

Koszyk – element Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Towary oraz w którym Klient ma możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w tym ilości nabywanych Towarów oraz określenie niektórych warunków Umowy Sprzedaży m.in. sposobu dostawy.

Zamówienie – element sklepu, do którego Klient ma dostęp z poziomu Koszyka – podsumowuje warunki zakupu, pozwala na podanie danych potrzebnych do płatności i wybór sposobu płatności.

Sprzedawca – GRUPA Woda Tadeusz Gospodarczyk z siedzibą przy ul. Wyspiańskiego 3/47, 39-400 Tarnobrzeg, NIP: 8671872317, REGON: 383808840, który prowadząc działalność zarobkową lub zawodową proponuje sprzedaż za pomocą strony internetowej grupawoda.pl.

Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów na odległość zawarta przez Klienta za pośrednictwem Sklepu, zwykle przez formularz Zamówienie.

§2 Postanowienia ogólne

2.1.
Sklep internetowy grupawoda.pl, działający pod adresem: https://grupawoda.pl/sklep-2/, prowadzony jest przez GRUPA Woda Tadeusz Gospodarczyk, z siedzibą przy: ul. Wyspiańskiego 3/47, 39-400 Tarnobrzeg, działającą pod numerem NIP: 8671872317, REGON: 383808840, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez Ministra Rozwoju i Technologii.

2.2.
Dane teleadresowe przedsiębiorcy, umożliwiające Klientowi kontakt ze Sprzedawcą:

a) adres pocztowy: ul. Wyspiańskiego 3/47, 39-400 Tarnobrzeg;

b) numer telefonu: tel. +48 504 121 218;

c) adres poczty elektronicznej: biuro@grupawoda.pl.

2.3.
Niniejszy Regulamin Sklepu internetowego określa zasady dokonywania zakupów w Sklepie internetowym grupawoda.pl, a w szczególności zasady i tryb zawierania umów sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu, jak również tryb postępowania reklamacyjnego oraz tryb odstąpienia od umowy przez Konsumenta.

2.4.
W zakresie Usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 9 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 344, ze zm.).

2.5.
Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów Sklepu. Wszyscy Klienci są obowiązani zapoznać się z postanowieniami Regulaminu, przed dokonaniem zakupu.

2.6.
Każdy Klient zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu. Sprzedaż odbywa się na podstawie wersji Regulaminu, obowiązującej w momencie złożenia zamówienia.

2.7.
Każdy Klient ma możliwość zapoznać się z Regulaminem w każdym czasie, klikając na stronie internetowej Sklepu grupawoda.pl w link „Regulamin Sklepu”. Regulamin można w każdym czasie pobrać i wydrukować.

2.8.
Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu grupawoda.pl odnoszące się do Towarów (łącznie z cenami), nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1740, ze zm.), lecz zaproszenie do zawarcia umowy, w myśl art. 71 Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1740, ze zm.). Klient wysyłając formularz Zapłać on-line składa ofertę kupna wskazanego Towaru za cenę i na warunkach określonych w opisie.

§3 Zasady korzystania ze Sklepu internetowego

3.1.
Ceny wszystkich Towarów w Sklepie Internetowym są cenami brutto (zawierają podatek VAT) oraz są wyrażone w złotych polskich. Odstępstwa od zasady waluty polskiej są wyraźnie zaznaczone obok ceny Towaru.

 

3.2.
Sprzedawca używa w Sklepie Internetowym grupawoda.pl kodów rabatowych upoważniających do zakupu Towarów z rabatem zamieszczonym na kuponie. Kody rabatowe nie podlegają zamianie na równowartość pieniężną.

 

3.3.
Do złożenia zamówienia w sklepie internetowym grupawoda.pl konieczna jest akceptacja niniejszego Regulaminu.

 

3.4.
Do skutecznego złożenia zamówienia w Sklepie internetowym grupawoda.pl konieczne jest posiadanie urządzenia z dostępem do Internetu umożliwiające przeglądanie stron internetowych, a także klawiatura lub inne urządzenie umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych. Zaleca się korzystanie z najnowszych wersji przeglądarek internetowych: Firefox, Chrome, Internet Explorer, Microsoft Edge, Opera, Safari dla systemu OS X, itd.

 

3.5.
Strona Sklepu internetowego korzysta z technologii Responsive Web Design (RWD), która dopasowuje treść strony do urządzenia, na którym jest ona wyświetlana. Strona Sklepu jest przygotowana do wyświetlenia zarówno na komputerach stacjonarnych jak i również urządzeniach mobilnych.

 

3.6.
Strona Sklepu internetowego grupawoda.pl posiada certyfikat SSL – bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji.

§4 Przyjmowanie i realizacja zamówień

4.1.
Zamówienia w sklepie internetowym grupawoda.pl można dokonywać poprzez wypełnienie odpowiednich formularzy dostępnych na stronach sklepu (Zapłać on-line, Koszyk, Zamówienie).

4.2.
Klient podczas składania zamówienia jest zobowiązany do podania prawidłowych danych osobowych: imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, adresu e-mail oraz telefonu komórkowego.

4.3.
Po otrzymaniu zamówienia, Sprzedawca potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie informuje o przyjęciu Zamówienia do realizacji. Potwierdzenie zamówienie odbywa się poprzez przesłanie przez Sprzedawcę do Klienta odpowiedniej wiadomości mailowej na adres podany w formularzu zamówienia. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę, umowa uważana jest za zawartą.

4.4.
Udostępnienie oraz utrwalenie treści umowy sprzedaży następuje poprzez udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu, przesłanie stosownej informacji na adres mailowy Klienta podany przy składaniu zamówienia, o którym mowa w §4 pkt. 4.2.

4.5.
Dokonywanie Zamówień w Sklepie internetowym grupawoda.pl jest możliwe 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku.

4.6.
Zamówienia złożone w Sklepie są realizowane w godzinach pracy biura GRUPY Woda – w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach, od 8 do 18. Zamówienia złożone w dni robocze po godz. 18, w soboty, niedziele lub święta, będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.

4.7.
Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon VAT. Na życzenie Klienta zostanie również wystawiona i wysłana faktura VAT.

4.8. Dostępnymi drogami porozumiewania się Klienta ze Sklepem są:

a) e-mail: biuro@grupawoda.pl;

b) telefon: 516 488 576.

4.9.
Podana w zamówieniu cena stanowi całkowitą wartość, jaką Klient zobowiązany jest zapłacić (cena brutto). Zawiera ona należny podatek.

4.10.
Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany cen znajdujących się w Sklepie, wprowadzania nowych Towarów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych, bądź wprowadzania w nich zmian, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

4.11.
Jeżeli Konsument zobowiązany będzie do płatności wykraczającej poza uzgodnioną cenę, opisaną w ustępie poprzednim, Sklep niezwłocznie poinformuje Konsumenta o tym fakcie, wyjaśniając przyczynę różnicy ceny. Obciążenie Konsumenta dodatkowymi kosztami nastąpi wyłącznie po uzyskaniu wyraźnej zgody Konsumenta.

§5 Sposób płatności i termin płatności

5.1.
W sklepie grupawoda.pl istnieje możliwość płatności w jeden z następujących sposobów:

– przelew na rachunek bankowy Sprzedawcy – ING Bank Śląski: 54 1050 1445 1000 0097 1614 4820;

– płatność on-line poprzez stronę grupawoda.pl za pośrednictwem platformy płatniczej ING imoje, Przelewy24;

– płatność gotówką przy odbiorze osobistym.

 

5.2.
Klient, który wybrał opcję płatności przelewem, jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za złożone zamówienie, w terminie do pięciu (5) dni roboczych, od daty złożenia zamówienia. W przeciwnym wypadku oferta Sprzedawcy nie jest wiążąca i zamówienie zostaje usunięte z systemu. Istnieje możliwość przedłużenia terminu zapłaty, przy uprzednim poinformowaniu o tym fakcie obsługi Sklepu.

§6 Odstąpienie do umowy sprzedaży

6.1.
Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w niniejszym paragrafie Regulaminu oraz w Ogólnych Warunkach Uczestnictwa (OWU) w imprezach turystycznych organizowanych przez GRUPĘ Woda.

 

6.2.
Aby skorzystać z prawa, o którym mowa w punkcie poprzedzającym, Konsument powinien poinformować o tym Sprzedawcę, składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie może zostać wysłane pocztą na adres: ul. Wyspiańskiego 3/47 lub drogą elektroniczną na adres mailowy Sprzedawcy biuro@grupawoda.pl. Konsument może skorzystać w tym celu z formularza odstąpienia od umowy udostępnionego mu przez Sprzedawcę lub wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe. Do zachowania terminu na odstąpienie od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu złożone po terminie, o którym mowa w §6 pkt. 6.1, nie wywołuje skutków prawnych.

 

6.3.
Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się dla umów sprzedaży Towarów będący treścią cyfrową, usługą cyfrową lub usługą – od dnia zawarcia umowy.

 

6.4.
Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru. Konsument ma obowiązek należycie zabezpieczyć odsyłany Towar tak, aby zapobiec jego uszkodzeniu w transporcie.

 

6.5.
W przypadku odstąpienia od umowy wszystkie dokonane przez Klienta płatności zostaną zwrócone przez Sprzedawcę niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy. Zwrot płatności zostanie zrealizowany przy użyciu takiego samego sposobu, jakiego użył Konsument do zapłaty za Towar. Sprzedawca w porozumieniu z Konsumentem może ustalić inny sposób zwrotu, który nie będzie wiązał się z koniecznością poniesienia przez Konsumenta dodatkowych kosztów.

 

6.6.
W przypadku Towaru będącego usługą, której wykonywanie – zgodnie z ofertą przedstawioną na stronie grupawoda.pl – rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, Konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia. Zasady zwrotu kosztów usługi zawarte są w Ogólnych Warunkach Uczestnictwa (OWU) w imprezach turystycznych organizowanych przez GRUPĘ Woda.

 

6.7.
Prawo do odstąpienia nie przysługuje w odniesieniu do umów ujętych w art. 38 Ustawy o Prawach Konsumenta, a w szczególności w przypadków umów o świadczenie usług, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości;

 

6.8.
Postanowienia niniejszego paragrafu 6. Regulaminu dotyczące Konsumenta stosuje się również do Przedsiębiorców na Prawach Konsumenta.

§7 Reklamacje

7.1.
Sklep grupawoda.pl, jako sprzedawca, odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem w rozumieniu art. 22 [1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady Towaru w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556 [1]-556 [3] Kodeksu Cywilnego oraz poniższymi postanowieniami Regulaminu.

 

7.2.
Reklamacje wynikające z naruszenia przywilejów Klienta gwarantowanych prawnie lub na podstawie niniejszego Regulaminu należy kierować na adres: GRUPA Woda, ul. Wyspiańskiego 3/47, 39‒400 Tarnobrzeg, e-mail: biuro@grupawoda.pl. Sklep grupawoda.pl zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a jeśli nie jest to możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta o czasie jej rozpatrzenia.

 

7.3.
W reklamacji zaleca się wskazać wadę, jaką zdaniem Klienta posiada Towar oraz, jeżeli jest to możliwe – udokumentować rzeczoną wadę, datę wystąpienia wady, żądanie sposobu doprowadzenia do zgodności Towaru z umową lub inne roszczenie Klienta oraz podać dane kontaktowe. Powyższe wymogi mają charakter zaleceń, ich brak nie ma wpływu na skuteczność reklamacji.

 

7.4.
Powyższe postanowienia dotyczące Konsumenta stosuje się również do Przedsiębiorców na Prawach Konsumenta.

 

7.5.
Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

https://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;

https://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;

https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

7.5.1.
Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r., poz. 1668 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych stałych sądów polubownych przy wojewódzkich inspektorach inspekcji handlowej. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1356).

7.5.2.
Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r., poz. 1668 ze zm.), z wnioskiem o pozasądowe rozwiązanie sporu między Klientem a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

7.5.3.
Klient może złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR:
https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Platforma ODR stanowi także źródło informacji na temat form pozasądowego rozstrzygania sporów mogących powstać pomiędzy przedsiębiorcami i Konsumentami.

§8 Dane osobowe

8.1.

Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca.

 

8.2.
Zasady ochrony danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności sklepu internetowego grupawoda.pl, dostępnego na stronie grupawoda.pl.

§9 Postanowienia końcowe

9.1.
Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania z ważnych przyczyn zmian w niniejszym Regulaminie. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w odpowiednim terminie wskazanym przez Sprzedawcę, nie krótszym jednak niż 7 dni.

 

9.2.
Zmieniony Regulamin wiąże Klienta, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384 [1] Kodeksu cywilnego, to jest został on prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia.

 

9.3.
Zgodnie z art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy z 18.7.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną podmiot korzystający ze strony Sklepu Internetowego zobowiązany jest do nieumieszczania na tej stronie treści o charakterze bezprawnym.

 

9.4.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mieć będą odpowiednie przepisy Kodeku cywilnego oraz ustawy z 30.5.2014 r. – o prawach konsumenta.

 

9.5. Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresem internetowym grupawoda.pl.

 

9.6. Umowy pomiędzy Klientem i Sprzedawcą zawierane są w języku polskim.

Załącznik nr 1 do Regulaminu

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

Adresat: GRUPA Woda, ul. Wyspiańskiego 3/47, 39-400 Tarnobrzeg

 

Ja/My* niniejszym informuję/informujemy* o moim/naszym* odstąpieniu od umowy sprzedaży/umowy świadczenia usługi* następującej rzeczy/usługi*:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Data zawarcia umowy*/odbioru towaru* …………………………………………………………………………………………………..

 

Imię i nazwisko konsumenta(-ów) ……………………………………………………………………………………………………………….

 

Adres konsumenta(-ów) …………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

Podpis konsumenta(-ów) …………………………………………………………………………………………………………………………………

(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

 

Data …………………………………………………………………………………..

 

* niepotrzebne skreślić