Pobierz formularz oświadczenia, wypełnij, podpisz i dostarcz do organizatora. W dokumencie znajduje się również regulamin rejsu.

button icon Pobierz formularz-oświadczenie

Pobierz kartę kwalifikacyjną, wypełnij, podpisz i dostarcz do organizatora

button icon Pobierz kartę kwalifikacyjną

 1. Przed zgłoszeniem udziału dziecka w rejsie rodzic powinien zapoznać się z niniejszymi warunkami uczestnictwa – regulaminem oraz ogólnymi warunkami uczestnictwa w imprezach organizowanych przez Grupę Woda.
 2. Wysłany formularz przez rodzica lub opiekuna jest umową pomiędzy GRUPA Woda Tadeusz Gospodarczyk, zwanym dalej organizatorem, a rodzicem/opiekunem prawnym uczestnika wypoczynku.
 3. Uczestnik zostaje umieszczony na liście rejsu po wpłaceniu zaliczki w kwocie 200 zł, oraz przesłaniu „Karty zgłoszenia”. Pozostałą część kwoty powinien wpłacić do 14 dni przed rozpoczęciem rejsu. Niedokonanie wpłaty w ustalonym terminie, jest równoznaczne ze skreśleniem uczestnika z listy na warunkach rezygnacji z winy uczestnika.
 4. Warunki rezerwacji:
  ⦿ zgłoszenie internetowe (przez formularz zgłoszeniowy, zamieszczony na stronie grupawoda.pl),
  ⦿ wpłata zaliczki w kwocie 200 zł przelewem na konto firmy 54 1050 1445 1000 0097 1614 4820, Grupa Woda Tadeusz Gospodarczyk, ul. Sztygarów 6, 39-400 Tarnobrzeg – z adnotacją w tytule płatności „Rejs wędrowny po Mazurach, nazwisko i imię uczestnika”,
  ⦿ przesłanie oświadczenia rodzica lub opiekuna prawnego oraz karty kwalifikacji na maila (biuro@grupawoda.pl) oraz dostarczenie go w oryginale najpóźniej w dniu wyjazdu.
 5. Przy rezygnacji z rejsu potrącana jest zaliczka w kwocie 200 zł. Rezygnacja z udziału w obozie musi nastąpić w formie oświadczenia (może być wysłane e-mailem). W przypadku rezygnacji z udziału w wypoczynku uczestnik może przenieść uprawnienia na inną osobę spełniającą warunki udziału.
 6. Rodzic lub opiekun dziecka zapisanego na rejs powinien poinformować organizatora o tzw. wymaganiach specjalnych (przeciwwskazaniach zdrowotnych, podawaniu leków, itp.) na karcie zgłoszenia. W przypadku występowania u uczestnika chorób przewlekłych konieczne jest dostarczenie opinii lekarskiej o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w wypoczynku.
 7. Należy zaopatrzyć uczestnika wypoczynku w indywidualne osłony nosa i ust do użycia podczas pobytu na wypoczynku.
 8. Uczestnik rejsu lub jego pełnoprawny opiekun ponosi odpowiedzialność materialną wobec organizatora za szkody wyrządzone z winy uczestnika i zobowiązuje się do pokrycia kosztów ich usunięcia.
 9. Uczestnik rejsu ponosi odpowiedzialność za przedmioty wartościowe (telefony, aparaty fotograficzne, itp.) oraz pieniądze, które ma ze sobą. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zaginione.
 10. Uczestnik zobowiązany jest w czynny sposób uczestniczyć we wszelkich obowiązkach związanych z pobytem i żeglowaniem na jachcie (pełnieniu wacht, udziału w manewrach i prowadzeniu jachtu, przygotowywaniu posiłków, utrzymaniu porządku na jachcie w trakcie i po rejsie, udziału w bieżących pracach związanych z utrzymaniem i konserwacją jachtu itp.) w zakresie ustalonym przez instruktora/wychowawcę.
 11. Podczas trwania rejsu uczestnikom zabrania się:
  ⦿ posiadania i spożywania alkoholu, posiadania i palenia tytoniu lub papierosów (również elektronicznych) oraz posiadania i zażywania narkotyków i środków odurzających,
  ⦿ korzystania podczas pobytu z gadżetów elektronicznych takich jak laptopy, tablety, konsole i inne gry elektroniczne,
  ⦿ filmowania i fotografowanie pozostałych uczestników i kadry w trakcie trwania rejsu,
  ⦿ stosowania przemocy fizycznej i psychicznej,
  ⦿ opuszczania jachtu bez wiedzy i zgody instruktora – wychowawcy,
  ⦿ posiadania włączonego telefonu komórkowego poza wyznaczonym do komunikacji miejscem i czasem oraz korzystania ze sprzętu bez wiedzy Instruktora.
 12. Ograniczenia w korzystaniu z telefonów komórkowych w czasie trwania wypoczynku:
  ⦿ uczestników obowiązują ograniczenia w korzystaniu z telefonów komórkowych oraz elektroniki. Dzieci będą mogły korzystać ze swoich telefonów w porze obiadu oraz w czasie podróży. Poza tym czasem, telefony będą zdeponowane u wychowawcy.
 13. W przypadku powtarzających się problemów wychowawczych, organizator zastrzega sobie możliwość dyscyplinarnego usunięcia uczestnika rejsu, bez zwrotu kosztów.
 14. Rodzice oraz opiekunowie prawni mają obowiązek poinformowania dzieci uczestniczących w obozie o przestrzeganiu wytycznych instruktora/wychowawcy, a także zakazu samowolnego oddalania się od grupy, bez zgłoszenia instruktorowi/wychowawcy.
 15. Dla bezpieczeństwa uczestników rejsu organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu zajęć w danym dniu, wskutek przyczyn od niego niezależnych (np. zła pogoda, silny wiatr, bardzo zła widoczność, itp.)
 16. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wypoczynku z powodu nieuzbierania się minimalnej liczby osób chętnych lub innych powodów uniemożliwiających organizację rejsu, o czym poinformuje wszystkie osoby zapisane.
 17. O wszystkich sprawach nie ujętych w powyższym regulaminie decyduje kierownik wypoczynku.

Uprzejmie informujemy, że kierując się dobrem powierzonych nam pod opiekę dzieci i stosując się do wytycznych związanych z zagrożeniem COVID-19,w sezonie 2021 nie ma możliwości odwiedzin/wejścia na jacht lub odbioru tymczasowego dziecka. Uprzejmie prosimy o dostosowanie się do zakazu. Ewentualny odbiór dziecka możliwy jest wyłącznie po wcześniejszym ustaleniu z kierownikiem rejsu. 

 

REGULAMIN UTRZYMANIA HIGIENY I DYSTANSU
PRZEZ UCZESTNIKÓW NA REJSIE WEDROWNYM PO SZLAKU WJM
W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM COVID-19

Regulamin obowiązuje w sezonie 2021

I.  Podczas pobytu na rejsie Grupy Woda uczestników obowiązuje:

 1. Dezynfekcja rąk za każdym razem przed wejściem do pomieszczeń wspólnych.
 2. Częste i dokładne mycie rąk z użyciem mydła zgodnie z zamieszczonymi instrukcjami zwłaszcza przed i po korzystaniu z toalet.
 3. Dezynfekowanie rąk przed użyciem wydawanych telefonów, dezynfekowanie telefonu przed oddaniem do depozytu.
 4. Poruszanie się w grupach wychowawczych/zajęciowych i niemieszanie się z uczestnikami innych grup na zajęciach oraz podczas posiłków.
 5. Zachowywanie bezpiecznego dystansu 2 m od uczestników innych grup.
 6. Zgłaszanie informacji do wychowawcy o złym samopoczuciu własnym lub innych uczestników obozów.
 7. Korzystanie ze sklepików/barów w godzinach wyznaczonych dla swojej grupy lub po wcześniejszym uzgodnieniu z wychowawcą.
 8. Stosowanie zachowań prohigienicznych:
  – unikania dotykania dłońmi okolic oczu, nosa i ust
  – zakrywania podczas kaszlu i kichania ust i nosa zgiętym łokciem lub chusteczką
  – jak najszybciej wyrzucenia chusteczki do zamkniętego kosza i umycie rąk.
 9. Dostosowanie się do wszystkich innych wytycznych związanych z zapobieganiem COVID_19.

II. Podczas posiłków w trakcie trwania rejsu uczestników obowiązuje:

 1. Obowiązkowa dezynfekcja rąk dostępnym płynem przy wejściu do jadalni.
 2. Na czas posiłku zajęcie miejsca przy stole ze swoją grupą wychowawczą zachowując 2 metrowy dystans od innych grup.
 3. Używanie tylko swoich sztućców, nieczęstowanie innych uczestników swoim posiłkiem, picie tylko ze swojego kubka.
 4. Odniesienie wykorzystanych naczyń do okienka/kosza, ewentualna dokładka wydawana jest na nowym talerzu, w wypadku dokładki sztućce należy zachować.
Od góry

Szanowni Państwo, zwracamy się z prośbą o dokładne zapoznanie się z Ogólnymi Warunkami Uczestnictwa (dalej OWU) w imprezach turystycznych w organizowanych przez GRUPA Woda Tadeusz Gospodarczyk. Zawarcie Umowy o zorganizowanie imprezy turystycznej jest traktowane przez nas jako Państwa pełna akceptacja zaprezentowanych Ogólnych Warunków Uczestnictwa.

button icon OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA w imprezach turystycznych GRUPY Woda

Warunkiem umieszczenia na liście uczestników rejsu jest wpłacenie zaliczki w wysokości 200 zł na konto GRUPY Woda
NR KONTA: 54 1050 1445 1000 0097 1614 4820
z adnotacją w tytule płatności „Rejs wędrowny po Mazurach, nazwisko i imię uczestnika”

Klikając przycisk ZAPŁAĆ, mają Państwo możliwość wybrania opcji płatności: ZALICZKA, RATA 1, RATA 2,
DOPŁATA DO ZALICZKI, DOPŁATA DO BONU (100 zł)  lub od razu CAŁOŚĆ.
W uwagach do zamówienia prosimy o wpisanie „Rejs wędrowny po Mazurach, nazwisko i imię uczestnika”

 

Wypełnij kartę zgłoszenia 

KARTA ZGŁOSZENIA

Powtórz ciąg znaków